Check out the exciting new updates to FastTrack for Office 365!

Các tài nguyên cũng như dịch vụ tích hợp và áp dụng FastTrack có sẵn khi mua 50 giấy phép trở lên cho các SKU Office 365 Enterprise và Office 365 Business, cùng với SKU Chính phủ trả phí, Kiosk và SKU Phi lợi nhuận. Hỗ trợ di chuyển có sẵn khi mua 150 giấy phép trở lên.

Tìm hiểu thêm về lợi ích của FastTrack dành cho Office 365

Khách hàng có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ tích hợp, di chuyển và áp dụng của Trung tâm FastTrack—hoặc sử dụng lại các dịch vụ đó—bất kỳ lúc nào miễn là họ có đăng ký gói Office 365 hiện tại và đủ điều kiện.

Có. Dịch vụ di chuyển email và tệp sẽ khả dụng đối với khách hàng mua từ 150 giấy phép trở lên của gói Office 365.

Dịch vụ di chuyển dữ liệu của Trung tâm FastTrack có thể di chuyển thư và tệp từ các nền tảng khác nhau. Có thể di chuyển thư sang Exchange Online từ Máy chủ Exchange tại chỗ, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise hoặc các hệ thống có hỗ trợ IMAP. Có thể di chuyển tệp sang OneDrive for Business từ Google Drive, Box hoặc chia sẻ tệp và sang các site của nhóm SharePoint Online từ chia sẻ tệp. Hãy xem lại mô tả lợi ích khi tham gia FastTrack để tìm hiểu về giới hạn di chuyển và các phiên bản cụ thể được hỗ trợ.

FastTrack đã mở rộng các dịch vụ kích hoạt chính để đưa vào những tính năng mới của Skype for Business sẵn có trong gói Office 365 E5. Việc này bao gồm hướng dẫn tích hợp Hội thảo PSTN, Cloud PBX, Skype Meeting Broadcast và Gói Gọi PSTN (chỉ có ở Hoa Kỳ). Hướng dẫn bổ sung bao gồm cấu hình miền tách và kết hợp, cho phép gọi thông qua triển khai Skype for Business tại chỗ. Bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho những tính năng này trong Kế hoạch Thành công trên FastTrack.

FastTrack cung cấp các ưu đãi nhằm giúp các khách hàng thúc đẩy giá trị từ Office 365. Hãy xem xét các ưu đãi sau để biết cách bạn có thể thúc đẩy việc áp dụng Office 365.

Ưu đãi khi di chuyển từ SharePoint 2013

FastTrack sẽ cung cấp các dịch vụ di chuyển dưới dạng ưu đãi trong thời gian giới hạn từ môi trường SharePoint 2013 tại chỗ đến SharePoint Online và/hoặc OneDrive for Business. Các khách hàng phải yêu cầu dịch vụ từ tháng 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Ưu đãi này sẵn có cho những khách hàng có từ 150 giấy phép trở lên cho một dịch vụ hoặc gói đủ điều kiện cho đối tượng thuê Office 365, không phải Khách hàng Đám mây Chính phủ và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và gói đủ điều kiện, hãy xem Dịch vụ và Gói Đủ điều kiện. Hãy tham khảo phần Câu hỏi Thường gặpĐiều khoản và Điều kiện của ưu đãi để tìm hiểu thêm về ưu đãi này.

Ưu đãi Trước đây

Khách hàng đã mua số lượng giấy phép bắt buộc tối thiểu cho Office 365 trước ngày đủ điều kiện có thể đổi ưu đãi trước ngày có hiệu lực. Hiện không có ưu đãi FastTrack Office 365 cho những giao dịch mua sau ngày 30 tháng 6 năm 2016. Vui lòng xem thông tin ưu đãi trước đây bên dưới.

Ưu đãi khi Áp dụng Office 365 trong Năm Tài chính 2016

 • Khách hàng đã mua số lượng giấy phép Office 365 đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi này
 • Tài trợ thông qua đối tác được cung cấp nhằm giúp khách hàng áp dụng các dịch vụ Office 365
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, yêu cầu mua tối thiểu 150 giấy phép SKU đủ điều kiện
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, yêu cầu mua tối thiểu 50 giấy phép SKU đủ điều kiện
 • Xem Điều khoản và Điều kiện hoặc Câu hỏi thường gặp về Office 365 trong Năm Tài chính 2016 để tìm hiểu thêm

Ưu đãi khi Áp dụng Cloud PBX trong Năm Tài chính 2016

 • Sẵn có cho những khách hàng đã mua giấy phép Office 365 đủ điều kiện từ ngày 1 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Khuyến mại dịch vụ này được cung cấp cho các khách hàng đủ điều kiện để giúp triển khai giấy phép Cloud PBX bằng Kết nối PSTN Tại chỗ. Các khách hàng đủ điều kiện nhận được kinh phí trên cơ sở từng giấy phép nhằm thanh toán cho các hoạt động triển khai đủ tiêu chuẩn được các đối tác Khả năng Truyền thông cung cấp.
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, yêu cầu mua tối thiểu 150 giấy phép SKU đủ điều kiện
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, yêu cầu mua tối thiểu 150 giấy phép SKU đủ điều kiện
 • Ưu đãi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, yêu cầu mua tối thiểu 50 giấy phép SKU đủ điều kiện
 • Xem Điều khoản và Điều kiện hoặc Câu hỏi Thường gặp về Ưu đãi khi Áp dụng Cloud PBX trong Năm Tài chính 2016 để tìm hiểu thêm

Ưu đãi khi Mua E4 Ngay bây giờ trong Năm Tài chính 2016

 • Khách hàng đã mua SKU Office 365 E4 từ ngày 1 tháng 4 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015 có thể đủ điều kiện nhận Ưu đãi khi Mua E4 Ngay bây giờ. Là một phần của ưu đãi này, bạn có thể chọn để Microsoft bồi hoàn cho đối tác đủ điều kiện mà bạn chọn để tiến hành các hoạt động áp dụng nhằm giúp bạn bắt đầu sử dụng Enterprise Voice và Skype for Business
 • Xem Điều khoản và Điều kiện hoặc Câu hỏi Thường gặp về Ưu đãi khi Mua E4 Ngay bây giờ để tìm hiểu thêm.

Tất cả các kịch bản tích hợp và di chuyển cho FastTrack dành cho Office 365, ngoại trừ những kịch bản trong đó các dịch vụ FastTrack được cung cấp bằng cách sử dụng phần mềm của bên thứ ba hoặc phần mềm không được lưu trữ bởi Microsoft, đều tuân thủ ISO 27001.

Các dịch vụ FastTrack cũng thuộc Thỏa thuận Liên kết Kinh doanh HIPAA (BAA) của Microsoft. Hãy tham khảo BAA để biết thông tin chi tiết về cách các kịch bản FastTrack được đề cập. Bạn có thể tìm thấy Microsoft HIPAA BAA tại đây.