Sử dụng tài khoản cơ quan hay trường học hiện tại của bạn để bắt đầu

Nếu bạn mới sử dụng FastTrack, bạn sẽ được hướng dẫn thực hiện quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi sau khi bạn bấm Đăng nhập. Nếu bạn đã đăng ký, bạn sẽ chuyển tới Trang tổng quan về FastTrack.

Nếu bạn không có tài khoản cơ quan hoặc trường học đang hoạt động, bạn có thể liên hệ với đối tác Microsoft hoặc người quản lý tài khoản của bạn để giúp bạn thiết lập tài khoản hoặc bấm vào đây để tìm thêm thông tin về cách tự tạo tài khoản.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu?

Duyệt qua nội dung dành riêng cho sản phẩm của chúng tôi để khám phá các tài nguyên có sẵn nhằm giúp bạn lập kế hoạch triển khai thành công. Đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để bắt đầu quy trình đăng ký hoặc chọn trang bạn đang xem dở.

Đăng nhập ngay