Các tài nguyên và dịch vụ của FastTrack dành cho EMS khả dụng khi bạn mua từ 150 giấy phép EMS trở lên hoặc 150 giấy phép trở lên của các SKU đủ điều kiện cho các dịch vụ Microsoft Intune, Azure Active Directory Premium, Azure Information Protection, Cloud App Security hoặc Advanced Threat Analytics.

arrow Tìm hiểu thêm về các dịch vụ FastTrack có sẵn dành cho EMS

Các dịch vụ FastTrack chỉ sẵn có cho những khách hàng mới đã mua 150 giấy phép trở lên cho các SKU EMS đủ điều kiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2015.

Ưu đãi khi Áp dụng EMS trong Năm Tài chính 2016 vẫn có hiệu lực đối với các đối tác đủ điều kiện trong tối đa 12 tháng kể từ ngày mua EMS/ECS đầu tiên của khách hàng. Ngày mua đầu tiên phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 với tất cả điều khoản và điều kiện đã thiết lập cho việc áp dụng ưu đãi. Sẽ không có ưu đãi cho những khách hàng mới mua sau ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Thông tin khác:

  • Các đối tác đổi ưu đãi khi áp dụng cần phải có năng lực Sản xuất Đám mây hiện tại ở cấp độ vàng hoặc bạc, năng lực Quản lý Tính di động của Doanh nghiệp hoặc năng lực về Thiết bị và Triển khai.
  • Các SKU đủ điều kiện bao gồm: SKU Enterprise Cloud Suite và SKU Enterprise Mobility + Security (Thương mại, Chính phủ, Học thuật có trả phí, Phi lợi nhuận)
  • Yêu cầu mua tối thiểu 150 giấy phép có thể kết hợp với bất kỳ SKU đủ điều kiện nào trong thời gian ưu đãi.
  • Khối lượng công việc đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu Mức sử dụng Giấy phép Hoạt động bao gồm Enterprise Mobility + Security dành cho Intune và Azure Active Directory Premium
  • Mọi yêu cầu tài trợ ưu đãi phải được nộp trước ngày 30 tháng 3 năm 2017. Yêu cầu tài trợ ưu đãi sẽ không được chấp nhận sau hạn chót này
  • Hãy xem Điều khoản và Điều kiện của Ưu đãi khi Áp dụng EMS trong Năm Tài chính 2016 và Câu hỏi Thường gặp để tìm hiểu thêm

Tất cả các kịch bản tích hợp và di chuyển cho FastTrack dành cho EMS, ngoại trừ những kịch bản trong đó các dịch vụ FastTrack được cung cấp bằng cách sử dụng phần mềm của bên thứ ba hoặc phần mềm không được lưu trữ bởi Microsoft, đều tuân thủ ISO 27001.

Các dịch vụ FastTrack cũng thuộc Thỏa thuận Liên kết Kinh doanh HIPAA (BAA) của Microsoft. Hãy tham khảo BAA để biết thông tin chi tiết về cách các kịch bản FastTrack được đề cập. Bạn có thể tìm thấy Microsoft HIPAA BAA tại đây.